16.Dec.1998.................GARDEN.DESCENDANTS.CHART.....................Page

...............................from.John.Garden-1

John.Garden-1

.m..Anne.McCulloch-2

....1..Alexander.Garden-3.b.1763

....¦.m..Janet.Geddes-5.b.1790

....¦....1..Alexander.Garden-10.b.1785.d.1838.at.Stotfield

....¦......m..Elspit.Murray-11.b.1784.d.1870.at.Stotfield

....¦.........1..Helen.Garden-40.b.1812

....¦.........¦.m..Alexander.Bakie-41

....¦.........¦....1..James.Bakie-42.b.1841.d.1859

....¦.........¦....2..William.Bakie-43.b.1850.d.1874

....¦.........¦......m..Ann.Flett-90

....¦.........2..Ann.Garden-39

....¦.........3..John.Garden-12.b.1814

....¦.........¦.m..xx.yyy-75

....¦.........¦....1..Girl.Garden-76

....¦.........¦......m..xxx.Sutherland-77.b.at.Hopeman

....¦.........4..Jane?Garden-44

....¦.........5..Alexander.Garden.(Lad)-13.b.1816.d.1881.at.Stotfield

....¦.........¦.m..Christina.Bakie-45.b.1816.d.1898.at.Stotfield

....¦.........¦....1..Elspeth.Garden-48.b.1844.d.1877.at.Argyle.Street

....¦.........¦....¦.m..Joseph.Stewart.(Jose?.X10."Thomson")-53.b.1841.d.1910.at

....¦.........¦....¦33.Argyle.Street

....¦.........¦....2..James.Garden-49.b.1847.occ.Ships.Carpenter

....¦.........¦....¦.m..Catherine.Garden.(German.Cousins)-54.b.1849

....¦.........¦....¦

....¦.........¦....¦.m..Margaret.Edwards-57.b.1855

....¦.........¦....¦....1..George.Garden-88.b.1879.d.1993.at.11.Macduff.Street

....¦.........¦....¦....2..Isabella.Garden-89.b.1887.d.1887.at.Bayview.Villa

....¦.........¦....¦.....Stotfield

....¦.........¦....3..Janet.Garden-50.b.1851.d.1870

....¦.........¦....4..George.Garden-91.b.1851.d.1870

....¦.........¦....5..Helen.Garden-51.b.1854

....¦.........¦....¦.m..David.Taylor-58.b.at.Nigg

....¦.........¦....6..John.Garden-52.b.1857.d.1873.at.Stotfield.occ.Farm

....¦.........¦.....Servant

....¦.........6..George.Garden-14.b.1818.at.Stotfield.d.1889.at.Stotfield

....¦.........¦.m..Catherine.Farquhar-99.b.1827.at.Rathven.d.1889.at.Stotfield

....¦.........¦....1..Jessie.Garden-100

....¦.........¦....¦.m..James.Smith-111

....¦.........¦....¦....1..Janet.Smith-112

....¦.........¦....¦......m..Alexander.McLeod-113

....¦.........¦....2..Janet.Garden-101.b.1845.at.Stotfield

....¦.........¦....¦.m..Andrew.Souter-114.b.1843

....¦.........¦....3..Alexander.Garden-102.b.1848.d.1898

....¦.........¦....¦.m..Catherine.Smith-115.b.1849.d.1921.at.80.Queen.St

....¦.........¦....¦....1..Catherine.Garden-116.b.1872

....¦.........¦....¦....¦.m..Charles.Stewart-117

....¦.........¦....¦....2..John.Garden-126.b.1874.d.1879

....¦.........¦....¦....3..George.Garden-127.b.1876.d.1881.at.Queen.Street

....¦.........¦....¦....4..Mary.Garden-128.b.1879.d.1904.at.80.Queen.Street

....¦.........¦....¦....5..Alexander.Garden-129.b.1880.d.1881.at.Queen.Street

....¦.........¦....¦....6..John.Alexander.Garden-130.b.1882.d.1915.at.Milford

....¦.........¦....¦....¦Haven.with.HMD.Ferndale.lived.80.Queen.Street

....¦.........¦....¦....¦.m..Jessie.Mitchell-131.b.1883.lived.4.King.St.at

....¦.........¦....¦....¦marriage

....¦.........¦....¦....7..George.Garden-132.b.1882.d.1887

....¦.........¦....¦....8..George.Garden-133.b.1887.d.1887

....¦.........¦....¦....9..Alexander.Garden-134.b.1891.d.1891

....¦.........¦....4..Catherine.Garden-103.b.1850

....¦.........¦....¦.m..James.Garden.(German.Cousin)-118.b.1847

....¦.........¦....5..William.Garden-104.b.1854

....¦.........¦....¦.m..Jane.Smith-119

....¦.........¦....¦....1..Catherine.Garden-142.b.1874.d.1874.at.Union.St

....¦.........¦....¦....2..George.Garden-143.b.1876.d.1882

....¦.........¦....¦....3..Elizabeth.Garden-144.b.1880

....¦.........¦....¦....4..George.Garden-135.b.1883.lived.38a.Commerce.St.at

....¦.........¦....¦.....marriage

....¦.........¦....¦......m..Annie.Ralph-136.b.1885.lived.2a.High.St.at.marriage

....¦.........¦....6..Charlotte.Garden-105.b.1855

....¦.........¦....7..Jane.Garden-106.b.1857

....¦.........¦....¦.m..John.Stewart-120

....¦.........¦....8..Hendry.Walker.Garden-107.b.1860.lived.Mitchell.St.in

....¦.........¦....¦1891

....¦.........¦....¦.m..Helen.Reid-121

....¦.........¦....¦....1..Catherine.Garden-137.b.1887.lived.34.Commerce.St.at

....¦.........¦....¦....¦marriage

....¦.........¦....¦....¦.m..Daniel.Farquhar-139.b.1885.lived.50.Commerce.St.at

....¦.........¦....¦....¦marriage

....¦.........¦....¦....2..George.Garden-122.b.1889

....¦.........¦....¦....3..Helen.Garden-138.b.1896

....¦.........¦....¦......m..James.Stewart.(Jimmie.Dougal)-140.occ.baker

....¦.........¦....¦.........1..Peter.Stewart-141.d.1997.at.Forres.occ.Baker

    ¦         ¦    9. Margaret Ann Garden-108 b.1864 d.1896

    ¦         ¦    ¦ m. Alan MacLean-123 b.1858 d.1923 occ.Gamekeeper

    ¦         ¦    ¦    1. Allan MacLean-124

    ¦         ¦    10. Elizabeth Garden-109 b.1869

    ¦         ¦    ¦ m. James Stewart-125 b.1863

    ¦         ¦    11. Charles Garden-110 b.1872 d.1909 at Harbour, drowned in

    ¦         ¦     East Basin lived Paradise Row

    ¦         7. Margaret Garden-15 b.1822

    ¦         8. William Garden-16 b.1824 d.1902 at 5 Kinneddar Street

    ¦         ¦ m. Jane Souter-59 b.1823 d.1896 at 5 Kinneddar

    ¦         ¦    1. Jane Garden-70 b.1850 d.1904 at 5 Kinneddar Street

    ¦         ¦    2. Alexander Garden ("William")-60 b.1852 d.1887 at 40 m

    ¦         ¦    ¦off Orkneys

    ¦         ¦    ¦ m. Margaret Smith (Wokie)-64 b.1839 d.1910 at 8 Victoria St

    ¦         ¦    ¦    1. Alexander Garden-65 lived 8 Victoria Street

    ¦         ¦    ¦    2. Isabella Garden-66 lived 8 Argyle Street

    ¦         ¦    ¦    ¦ m. James Stewart (X1)-67 lived Argyle Street

    ¦         ¦    ¦    ¦    1. See X1 Stewart-92

    ¦         ¦    ¦    3. Jane Garden-74 b.1883 d.1891

    ¦         ¦    ¦    4. William Garden-93 b.1879 lived 5 Victoria Street

    ¦         ¦    ¦      m. Mary Stewart (Toot)-94 b.1880 lived 29 Argyle

    ¦         ¦    ¦     Street

    ¦         ¦    3. Elspeth Garden-148 b.1854 d.1933 at 39 Seatown

    ¦         ¦    ¦ m. Wm McLeod-149

    ¦         ¦    4. Isabella Garden-61 b.1855 at Branderburgh d.1937 at 14

    ¦         ¦    ¦Kinneddar St

    ¦         ¦    ¦ m. William Stewart (Bervie)-62 b.1856 d.1934 at 14

    ¦         ¦    ¦Kinneddar St

    ¦         ¦    ¦    1. Alexander Garden Stewart (Bervie)-63

    ¦         ¦    ¦    2. Isabella Stewart-145 b.1885

    ¦         ¦    5. Ann Garden-71 b.1859 d.1859

    ¦         ¦    6. Robert Garden (Triplet)-85 b.1860 d.1860

    ¦         ¦    7. John Garden (Triplet)-86 b.1860 d.1860 at 5 days

    ¦         ¦    8. William Garden (Triplet)-87 b.1860 d.1862

    ¦         9. James Garden-18 b.1827 at Lossie d.1898 at 47 Commerce Street

    ¦         ¦ m. Janet Stewart (X10)-19 b.1829 at Lossie d.1866

    ¦         ¦    1. Alexander Garden-22 b.1853 at Stotfield lived 45

    ¦         ¦    ¦Commerce St before going to Australia

    ¦         ¦    ¦ m. Ann Smith-32 b.1851 at Portessie

    ¦         ¦    ¦    1. William Garden-95 b.1875 lived 5 Victoria Street

    ¦         ¦    ¦    ¦ m. Mary Stewart-97 b.1880

    ¦         ¦    ¦    2. Isabella Garden-96 b.1879

    ¦         ¦    ¦    ¦ m. William Farquhar-98 b.1877

    ¦         ¦    ¦    ¦    1. see Garden Farquhar-150

    ¦         ¦    ¦    3. James Garden (Jimmy)-151 d.at Australia

    ¦         ¦    ¦    ¦ m. Olive Kennedy-156

    ¦         ¦    ¦    ¦    1. family Garden-157

    ¦         ¦    ¦    4. Jessie Garden (Jess)-152 b.at Lossie d.at Australia

    ¦         ¦    ¦    ¦ m. Clem Lane-155 b.at Australia

    ¦         ¦    ¦    5. John Garden (Jack)-153

    ¦         ¦    ¦      m. May Ritchie-154 b.at Scotland d.at Australia

    ¦         ¦    ¦         1. family Garden-158

    ¦         ¦    2. George Garden-23 b.1855 at Stotfield

    ¦         ¦    ¦ m. Jean Clark-33 b.1851 at buckie d.1901

    ¦         ¦    ¦    1. James Garden-146 b.1877

    ¦         ¦    ¦    2. Alexander Garden-147 b.1879 at BB

    ¦         ¦    ¦    3. John Garden-81 b.1881 d.1900 at 63 Queen Street

    ¦         ¦    3. Isabella Garden-24 b.1857 at Branderburgh d.1920 at 57

    ¦         ¦    ¦Commerce Street

    ¦         ¦    ¦ m. Alexander Edwards-34 b.1857

    ¦         ¦    4. Elspit Garden-25 b.1861 at Branderburgh

    ¦         ¦    ¦ m. David Sutherland-35 b.at Sandend?

    ¦         ¦    5. Jessie Garden (anet)-26 b.1862 lived 36 Commerce St at

    ¦         ¦    ¦marriage

    ¦         ¦    ¦ m. James Stewart?(Widower)-36 b.1862

    ¦         ¦    6. Ann Garden-80 b.1871 d.1874

    ¦         ¦

    ¦         ¦ m. Ann Edwards-27 b.1829

    ¦         ¦    1. James Garden-30 d.at Durban South Africa

    ¦         ¦    2. Ann Garden-31 b.1871 d.1874 at 45 Commerce Street

    ¦         10. Elspeth Garden-17 b.1829

    2. George Garden-4 b.1765 d.1830 occ.Publican

      m. Margaret Reid-6

         1. Ann Garden-7 b.1785

           m. Robert Edward-8 d.1806 at Stotfield Disaster

              1. Son Edward-78

 

           m. xx Wright-9 lived Edinburgh